MEER OOR ONS / ABOUT US

LETTER OF AUTHORITY

 

Charles Peter van der Walt (ID Number: 680824 5009 089) is employed as a representative and is recorded on the FSP’s representative register.

He is in the process of obtaining the required qualifications and hasreceived training to advise clients and provide intermediary services on behalf of the FSP.  He is registered to provide advise and intermediary services under the following licence categories.

- (Category 1.2)  Products of Short Term Insurance Personal   Lines   Business

- (Category 1.6)  Products of Short Tern insurance Commercial  Lines  Business

This letter of authority is valid for the period from appointment 01/02/2012 until resignation or if the representative does notcomply with the following:

The representative must at all times comply with the Financial Advisory and Intermediary Service Act and the FAIS General Code of Conduct.

FAIS requires that representatives meet specific requirements:

- They have to be competent and meet the fit and proper requirements.

- They have to comply with the codes of conduct and any other applicable laws on conduct of business

On leaving tis letter of authority must be returned to the Financial Service Provider 

C P  VAN  DER  WALT

Stigter / Founder 

MEER VAN MY SELF

 

 

EK  C P Van Der Walt  is n Makelaar vanaf 1997, maar in die versekeringsbedryf sedert 1989.

Ek hou van die buitelug en my stokperdjies is bootry en watersport

Ek kuier gereeld met my familie by vakansie-oorde om my stockperdjies tegeniet.

Ek is n bloubul ondersteuner: Ek kom altyd my medemens tegemoeten verwag net die beste.

Ek het my hoerskool loopbaan by hoerskool piet potgieter geniet en my matriek voltooi

EK IS N LID VAN DIE VMR EN ONS ETIESE KODE IS SOOS VOLG

Die FIA vereis van sy lede:

*om hul besigheid te goeder trou en met integriteit te bedryf;

*om die vertroulikheid van alle inligting wat aan die lid oorgedra word ofandersins bekom word, te eerbiedig;

*om in die geval van besigheid wat die oorweging of aanvaarding enenige risiko deur ‘n onderskrywer behels, die wesenlike inligting vandie kliënt te bekom en akkuraat aan die onderskrywer oor te dra;

* Om kliënte slegs te adviseer aangaande sake of produkte waaroordie lid ingelig en kundig is’

*om nooit op te tree op enige wyse wat die aansien van die VMR selede kan benadeel nie;

* om hierdie kode, die grondwet van die VMR en enige ander relevante wetsbepaling reg gehoorsaam.

Korttermyn Eise: Melanie Oosthuizen – korttermyn@cjmakelaars.co.za

Korttermyn: Leverne Badenhorst – korttermyn4@cjmakelaars.co.za

Korttermyn: Lizelda Pretorius – korttermyn2@cjmakelaars.co.za

Korttermyn: Yolande Almeida    – korttermyn1@cjmakelaars.co.za

Beleggings / Medies en Testamente – Ronel Coetzee – lewens1@cjmakelaars.co.za

Lewens Nuwe besigheid – Mariet Wiggill – lewens3@cjmakelaars.co.za

Lewens Bestaande kliente – Rinette La Grange – lewens@cjmakelaars.co.za

Admin / Rekeninge  – Sophia Wepener – admin@cjmakelaars.co.za

TUSSENGANGER OPENBAARMAKING

In terme van die “Financial Advisory and Intermediary Services Act” (FIAS) (Wet No 37 van2002) moet ek die volgende inligting aan my kliënte openbaar maak:

Volle Naam:                       Charles Peter Van Der Walt
Fisiese Adres:                    Groblerstraat, Palmsentrum, Winkel 15, POLOKWANE
Posadres:                           Posbus 11006, BENDOR, 0699
Telefoon:                            (015) 590-0188
Faks:                                   086 613 4022
Sel:                                      082 852 0837
E-pos:                                 korttermyn@cjmakelaars.co.za

Ek besit nie meer as 10% van die aandele regstreeks of onregstreeks in enige versekeraar of Finansiëele Diensverskaffer nie. Ek is nie ’n geassosieerde maatskappy van enige versekeraar of produkverskaffer nie. Ek het meer as 30% van my vorige jaar se kommissie van een versekeraar verdien: Discovery. Ek verdien my inkomste deur kommissie wat deur die versekeraar aan my betaal word tenopsigte van produkte verskaf en/of deur fooie te vra vir my dienste op die volgende basis: Slegskommissie soos voorgeskryf deur die versekeraar en professionele fooie gebaseer op fooie struktuur.

Ek ontvang van MTYE vir produksie gelewer. Ek het professionele idemniteitsversekering van R 5 000 000.00.Die nakomingsbeampte van die besigheid is Moonstine Compliance (Edms) Bpk en hulle word verteenwoordig deur: verteenwoordig deur: Moonstone Compliance kan gekontak word by: Innovasie Sentrum 5, Mesonstraat, Technopark, Stellenbosch, 07600Tel Nr (012) 880-0688Hiermee bevestig ek dat ek die inhoud van hierdie dokument deurgelees het.

Ek is ‘n verteenwoordiger van die makelary. As die verteenwoordiger van die makelary het ek ‘n kontraktuele ooreenkoms met en is ekgemagtig om produkte soos omskryf in my magtiginsbriewe van die volgende versekeraars tebemark:

Discovery Lewens,  Renasa,  Zurich,  Mutual & Federal,  Santam,  HIU,  Etanan,  Western National,  AC&E,  Eikos,  Samib